OMEZENÁ ZÁRUKA A OCHRANA KUPUJÍCÍCH

I. OMEZENÁ ZÁRUKA

Toto je „Omezená záruka”, která vám poskytuje specifická práva. Je možné, je máte zároveň další práva, která se mohou lišit stát od státu. Některé jurisdikce nedovolují vyloučení či omezení odpovědnosti za nepřímé či následné poškození, v takovém případě se tato omezení či výjimky ze záruky na vás nemusí vztahovat. Prosíme schovejte si svoji účtenku s datem nákupu, je požadována při jakékoli žádosti o reklamaci.

1. NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE

Po dobu jednoho (1) roku ode dne nákupu výrobku Ring™ Video Doorbell, či jeden (1) rok od data obdržení náhradního produktu  Ring™ Video Doorbell (podrobnosti najdete níže, v Druhém oddílu), jakákoliv porucha způsobená vadnými díly či zpracováním bude opravena zdarma. Tato záruka je nepřenosná a vztahuje se pouze na zákazníka, který produkt původně zakoupil.

2. NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Tato záruka se nevztahuje na opravy, poškození způsobená nevhodným zacházením, nedbalostí či nehodou (například požárem) a také se nevztahuje na baterie. Tato záruka zaniká v celé šíři v případě neautorizovaného servisu či úpravy zboží nebo kterékoli jeho součásti. Tato záruka nezahrnuje náhradu za způsobené potíže, montáž, přídavné výdaje, neautorizovaný servis či poštovné účtované za vrácení produktu. Dále tato záruka nezahrnuje jakékoli ztráty, zranění osob, ztrátu majetku nebo obecné škody.

Tato záruka kryje pouze produkt Ring™ Video Doorbell a nevztahuje se na další vybavení, součásti či zařízení, která zákazník používá ve spojitosti s našimi produkty. Maximální ručení společnosti Bot Home Automation, Inc. stanovená touto zárukou dosahuje původní kupní ceny produktu Ring™ Video Doorbell. Bot Home Automation, Inc. si navíc vyhrazuje právo požadovat, aby jakýkoli výrobek, který je označený jako závadný, byl vrácen do Bot Home Automation, Inc. ke kontrole.

TATO ZÁRUKA VÝSLOVNĚ NAHRAZUJE VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ, VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY KVALITY ČI TOHO, ŽE JE PRODUKT VHODNÝ K JAKÉMUKOLI KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO VYUŽITÍ, A VÝSLOVNĚ NAHRAZUJE ZÁRUKY ZA VŠECHY ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY.

OPRAVA ČI VÝMĚNA JE JEDINOU KOMPENZACÍ POSKYTOVANOU ZÁKAZNÍKOVI A ZE STRANY BOT HOME AUTOMATION, INC. NEVZNIKÁ ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ ALE NEOMEZUJÍCÍ SE NA JAKÉKOLI OBCHODNÍ ZTRÁTY ČI UŠLÝ ZISK, AŤ BYLY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NIKOLI.

II. OCHRANA KUPUJÍCÍCH

Pokud vám bude Ring™ Video Doorbell odcizen kdykoli po jeho zakoupení, Bot Home Automation, Inc. Vám zdarma nahradí váš Ring™ Video Doorbell. Tato ochrana kupujících je nepřenositelná a vztahuje se pouze na původního zákazníka, který výrobek zakoupil. Tato ochrana kupujících je omezena na pouze jednu (1) náhradu každého výrobku  Ring™ Video Doorbell, který jste zakoupili.

Jakýkoli nárok vyplývající z krádeže výrobku Ring™ Video Doorbell musí být podán do patnácti (15) dnů od krádeže a musí obsahovat původní účtenku, fotografii výrobku po jeho instalaci a kopii policejní zprávy jako důkazu, že jste krádež nahlásili policii. Nenahlášení krádeže policii zneplatňuje tuto ochranu kupujících.

Pro uplatnění Omezené záruky nebo Ochrany kupujících uvedené výše v tomto textu  nás kontaktujte

Bot Home Automation, Inc.
1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404, USA